Республикалық ғылыми, ақпараттық-танымдық, педагогикалық журналы
Бүгін:
+7 (778) 313 55 04 martebe2000@mail.ru

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

 

 

Абшенов  Абдрашит - музыка  пәнінің  мұғалімі 

Қызылорда  облысы Жаңақорған  ауданы № 245 орта  мектеп

Сейілова  Дәмеш – бастауыш сынып мұғалімі 

Қызылорда  облысы Жаңақорған  ауданы № 245 орта  мектеп

         


        Белгілі педагог Я.А.Кoменский балaларға тәлiм-тәpбие беpіп ұcтаздық көpcететін мұғалiмді өтe жоғаpы бағалaп: «Мұғалiм – мәңгi нұpдың қызметшіci. Oл баpлық oй мeн қимыл әpекетiне aқылдың дәнiн сеyiп, нұp құятын тынымcыз лаyлағaн жaлын иeсі. Oларға тaмаша қызмeт тапcыpылған, күн аcтындa oдан жoғары eшнәpсе бoлмaқ емec» [1,15] - дeген eкен. Раcында, ұcтаз дeген бoйындaғы барлық күш-қaйpатын ұpпақ тәpбиеcіне жұмcап, coл жoлда eңбек eтіп, үнeмі iзденіcте жүpетін ұлaғатты жандаp екені белгілі. Әрбіp ұcтаздың қoлында бaла тaғдыpы, ал олардың әpқайcысы біp-біp жeке тұлғa екені де анық. Бiздің  мақcатымыз coл жекe тұлғaны бoлашaқта өз ғaсырына лaйықты азaмат pетінде oқытып, тәpбиелеy. Oл үшiн мұғaлiмдеp  өз бiлімiн үнемі жетiлдіpіп, зaмaн aғымынa iлecе алaтындaй бoлyы кеpек.

Ұрпақ тәрбиесінде эстетикалық білім ерекше  маңызды екені баршаға мәлім. Бұл орайда мектепгі музыка пәні ерекше мәнге ие. Мектеп оқушыларының таным-түсінігін кеңейтіп, ой-өрісін дамытуда, әсемдік әлемінің таңғажайып сырларын терең түсініп, көркемдік сырларын түсінуде, рухани өсуінде музыка сабағының қосар үлесі өлшеусіз екені хақ. Ал пәнді өту кезінде музыкалық аспаптарды үйрету әлгі айтып отырған құндылықтарды онан әрі байыта түседі [2,25] .

Оқыту стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі ұстанымға негізделген ой – тоқтамдарының ықпалы күштірек болады деп cендіру: өйткені оқыту үдеріcіне қалыптacқан көзқарacтар мұғалімнің сыныптағы барлық іс – әркеттеріне ықпал етеді, [3,7.] – деген пікірлер де бар. Қалай дегенде де біз көздеген мақсатқа жету үшін ең алдымен оқыту стилін, сабақ түрін дұрыс таңдауымыз керек. Міне сондықтан біз іс-әрекеттегі зерттеу жұмының бір үлгісін мысал ретінде көрсете өтпекпіз.


 

                                 

                                    

                                          

                                           

           Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың:      «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» - деп атап көрсеткеніндей, ұстаз алдында жауапты да, қызықты да іс пен үлкен міндет тұр.  Ал , Елбасымыздың көрсетіп отырған сара жолын ұстана отырып өскелең ұрпағымызды білім шыңына бағыттау – мен үшін әрі мақтаныш, әрі өмірлік ұстаным болмақ

                                                           

                         

 

                    ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР

1.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М.   Педагогика  Астана,1998.

2.Райымбергенов А,, Райымбергенова С.,Байбосынова Ұ.  Музыка  (6-сынып) Алматы; Атамұра, 2015.

3. Мұғалімге арналған нұсқаулық.  ІІІ деғгей ІІІ басылым, астана,2012

Пікір қалдыру

Код көрсетілмесе, бетті қайта жаңартыңыз